Regülatör ve Transformatör devi Servolt'a hoş geldiniz.

english turkish
Biz Kimiz ? Ana Sayfa İletişim E-ticaret

MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR
İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 6. maddede belirtilen ("Alıcı”) ile adresi 5. Maddede belirtilen (“Sağlayıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Sağlayıcı : İşbu sözleşme kapsamında Alıcı’nın talep etmiş olduğu hizmeti/ürünü sağlayan kişiyi

ürün: Alıcı tarafından internet sitesinden (servolt.com) belirtilen ve bedel karşılığında talep edilen ürün teslimatının yapılmasını

Kanun : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u

Alıcı : servolt.com üzerinden hizmet/ürün talep eden gerçek/tüzel kişiyi Platform Alıcı ve servolt.com veya servolt.comr mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayarak bir araya geldiği sanal ortamı

Sözleşme : Sağlayıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi

Taraflar : Sağlayıcı ve Alıcı’yı

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
3.1. İşbu Sözleşme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olarak düzenlenmiştir.


3.2. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.3. servolt.com platformunun vermiş olduğu hizmet; şartları dairesinde, Alıcı’nın ihtiyacı olan Türkiye sınırları içerisindeki tüm ürün ve hizmetleri yine Alıcı’nın talep etmesi durumunda gün içerisinde koli, paket, ürün ve benzeri kargo ya da nakliye yöntemleriyle tedarik ve teslim etmesidir.

3.4.Ürün/Hizmet yerine getirilirken Alıcı tarafından, Sağlayıcının sunduğu hizmete ilişkin ek hizmet talep etmesi durumunda, işbu sözleşme talep edilen ek hizmetler bakımından da çerçeve hükmündedir.

4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
4.1 ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından servolt.com’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce servolt.com’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.


a) SAĞLAYICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
b) Ürün/Hizmetin servolt.com'dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
c) Sözleşme konusu ürün/hizmetler için servolt.com tarafından kabul edilen ödeme yöntemaraçları ile Hizmetler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın Sağlayıcı’ya ödeyeceği toplam bedel),
d) ürün/Hizmetler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
e) Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın hakkını kaybedeceği
f) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ilgili tüm mali hususlar ( Masrafı ve Hizmet bedelinin iadesi)
g) Alıcı’nın servolt.com'da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
h)Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm hizmet şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından servolt.com'dan onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderildiğini,
ı) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın servolt.com üzerinden şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ve yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine yapabileceği.
SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Ünvanı : SERVOLT ENERJİ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.

Adresi: H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİCARET MERK.A BLOK KAT:11 NO:1465 OKMEYDANI

ŞİŞLİ/İSTANBUL

Mersis : 0764038826300030

Telefon : 0212.222.97.99

E-posta : info@servolt.com

 

ALICI BİLGİLERİ
Ad Soyad

Telefon :

E-posta :

4. FATURA BİLGİLERİ
Ürün/Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği Sağlayıcı’dan talep edilecektir.
8. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
8.1. Ürün/Hizmetin temel özellikleri servolt.com sitesinde yer almaktadır. Ürün/Hizmetlerin temel özelliklerini ürün kabul işlemi süresince inceleyebilirsiniz.
8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
8.3. İşbu sözleşmenin m.8/3 fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla Sözleşme konusu ürün/hizmetin tüm vergiler dâhil fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Hizmet Açıklaması Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)


9. GENEL HÜKÜMLER
9.1.İşbu sözleşme ile verilen ürün ya da hizmetin kapsamı Sağlayı’cının işbu sözleşmenin 8.maddesinde belirtilen, Alıcı tarafından seçilen ürün ya da hizmetler ile sınırlıdır.

9.2. İşbu sözleşme kapsamında verilecek olan ürün/hizmetin kapsamı yalnızca e-ticaret faaliyeti olup, Alıcı tarafından talep edilen ürünün teslimiyle alıcı tüm garanti kapsam dışı olabilecek kırılma bozulma vb.. işlemlerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Alıcı, İşbu sözleşmenin kurulması için verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen bilgilerin gerçeğe uygun olmaması sebebiyle doğacak doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan gerçeğe aykırı bilgi veren Alıcı sorumludur.
10. ÖZEL HÜKÜMLER
10.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi,, mali veriler vb. bilgiler; * Sipariş almak, hizmetleri sunmak, hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Sağlayıcı arasında kurulan mesafeli hizmet sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri servolt.com süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncelleyebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

11.2. Alıcı tarafından servolt.com'a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, servolt.com kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinde Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

11.3. Alıcı, servolt.com 'da belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Nakliyemvar.com her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

12. ÜRÜN/HİZMETİN FİYATI
Satış fiyatı, Sözleşme’nin 8.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen sipariş tablosunda yer alan fiyattır. Sözleşme'nin 8. Maddesinin 3.fıkrasındaki hükümler saklıdır

10. ÖDEME
10.1. ALICI Platform üzerinden talep etmiş olduğu Hizmet bedelinin tamamını servolt.com sitesinde veya mobil uygulamasında kendisine sunulan ödeme yöntemleri aracılığıyla ödemekle yükümlüdür.
14. DİĞER HÜKÜMLER
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve hizmet Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Sağlayıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

15. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
15.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

15.2. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Sağlayıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. CAYMA HAKKI
16.1. Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

16.2. Cayma hakkı ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler servolt.com 'da belirtilen iletişim kanalları ile yapılabilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına servolt.com linkinden ulaşılabilir

16.3. Cayma hakkının kullanılması için mevzuat hükümlerine göre ve servolt.com 'da sunulacak cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

16.4. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde hizmet bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir..
16.5 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürün/hizmetin çeşitli sebeplerle yerine getirilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a..Alıcı hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Sağlayıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

17. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
17.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Sağlayı’cının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c) ) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

18. CAYMA HAKKINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR
Alıcı’nın, servolt.com üzerinden almış olduğu ürün/hizmetin ifasına, talebin oluşturulması ve satıcı tarafından yapılacak teyit aramasıyla birlikte başlanmış sayılır. Bu durumda işbu sözleşmenin 18.maddesinin (g) bendi ve (h) bendi gereği cayma hakkı kullanılamaz.

19. ALICI TARAFINDAN SİPARİŞİN İPTALİ
19.1. Ürün/Hizmetin satın alınması süresince, siparişin gereği gibi yerine getirilmesi için alınan bilgilerde Alıcı’dan kaynaklı bir hatanın olması durumunda satıcı’nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda hatalı olan Alıcı, kendi hatasından kaynaklı olarak satıcı’nin uğramış olduğu zararı Sözleşme’nin 9. Maddesinin 10.fıkrası uyarınca tazmin etmekle yükümlüdür.

20. YÜRÜRLÜK
20 (yirmi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.